Simon Freund – white on white, 2019 – internet painting